Dotacje dla przedsiębiorców na projekty B+R

Ogłoszono konkurs, w którym ze środków europejskich będą mogły skorzystać firmy, partnerstwa firm lub firm z organizacjami oraz jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami. W ramach Poddziałania 1.1.1 ,,Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” RPO WP mogą pozyskać fundusze na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Jest to kolejna szansa dla firm i jednostek badawczych umożliwiająca dofinansowanie projektów realizowanych na Pomorzu. Ważny akcent postawiono na współpracę i innowacje.

W ogłoszonym naborze uwzględniane będą wyłącznie projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza:
  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Organizacje, jednostki naukowe i firmy mogą zdobyć środki m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje przeznaczyć będzie można również na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą.
 
Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami. Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R m.in. wsparcia budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup wyposażenia, w tym m.in. aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Wsparcie dotacyjne w ramach konkursu „Ekspansja na innowacje” skierowane jest zarówno do rozpoczynających i rozwijających działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu projektu o środki będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. 

Warto zwrócić uwagę, że preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw, wzmacniające współpracę sieciową, wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.

Ogólna pula środków w konkursie wynosi 102 222 680 pln, a maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Termin składania wniosków od 1 sierpnia do 29 września br. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 r.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w siedzibie ARP S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.
 
 
 
 
 
Źródło: www.arp.gda.pl 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość