Rekrutacja na stanowisko - Asystent wsparcia uczestników projektu

Asystent wsparcia uczestników projektu (umowa o pracę - pełen etat)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, m.in.:

 1. Towarzyszenie i wspieranie uczestników projektu w powrocie/wejściu na rynek pracy, odzyskiwaniu samodzielności życiowej lub  poprawie jakości życia  (w oparciu o diagnozę i indywidualny plan);
 2. Towarzyszenie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, motywowanie i dopingowanie do podejmowania działań mających na celu poprawę̨ i zmianę̨ sytuacji życiowej, czynny udział w animacji środowiska lokalnego;
 3. Monitorowanie postępów  w realizacji przez uczestników projektu ścieżki reintegracji oraz monitorowanie zatrudnienia;
 4. Współpraca ze specjalistą ds. wsparcia, animatorem oraz innymi osobami pracującymi przy realizacji projektu;
 5. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji ze specjalistą ds. wsparcia i animatorem społecznym;
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 7. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 8. Wspieranie aktywności społecznej rodzin, we współpracy z animatorem społeczności lokalnej;
 9. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, we współpracy z doradcą zawodowym;
 11. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 13. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny.

 

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/KOMPETENCJE: 

 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe;
 • Preferowane doświadczenie w działaniach/projektach społecznych lub aktywizujących/wolontariacie;
 • Znajomość lokalnego środowiska;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne;
 • Kreatywność;
 • Biegła obsługa komputera.

 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny z klauzuląWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1)”

prosimy składać na adres mailowy:

cig@swp.gda.pl

tel. 58 350 51 40, 600 421 420

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość