Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!

 

 

 

Cel projektu:

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 15-29 lat, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo, należących do grupy NEET z obszaru subregionu elbląskiego, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Elbląską Izbą Gospodarczą – Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, w okresie od 01.09.2016 do 31.10.2017.
 

Nasza oferta:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, bezrobotne zarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, należące do grupy NEET (bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu oraz szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni) z obszaru subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, nowomiejski, iławski, ostródzki i m. Elbląg).
 
 

Zakres wsparcia:

  1. Opracowanie indywidualnego planu działania

  2. Warsztaty poszukiwania pracy

  3. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe

  4. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

  5. Płatne staże zawodowe przy Elbląskiej Izbie Gospodarczej - Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza  

Dodatkowe:

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. 
Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.
Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, wyżywienie w trakcie kursu/szkolenia zawodowego oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 09.2016 do 02.2017
Wyłonienie Uczestników nastąpi w dwóch turach: 10.2016 i 02.2017.

 

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
lub
  • zadzwonić pod numer tel. 690-900-440
  • wysłać maila na adres: elblag@swp.gda.pl
  • zgłosić się osobiście w biurze projektu: Stary Rynek 51A, 82-300 Elbląg
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00
 
Uwaga! 
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie
 
Pozostałe dokumenty (do wypełniania po zakwalifikowaniu się Kandydata do udziału w Projekcie):

 

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie: 

 

 
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 860 114,00 zł
Kwota dofinansowania: 817 108,30 zł.
 

 

Gdańsk, dnia 8 lutego 2017 roku

Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego zorganizowania i realizacji kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi, które będą odbywały się w ramach projektu „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!” wybrano następującego wykonawcę:
  • FUNDACJA NOVA, ul. Stolarska 6B/8, 80-883 Gdańsk

 

 
Gdańsk, dnia 19 maja 2017 roku

Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego zorganizowania i realizacji drugiej tury  kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi, które będą odbywały się w ramach projektu „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!” wybrano następującego wykonawcę:
 
  • FUNDACJA NOVA, ul. Stolarska 6B/8, 80-883 Gdańsk

 
 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość