Młodzi programiści na podbój rynku pracy!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA 5 EGZAMINÓW 1Z0-803, WARUNKUJĄCYCH UZYSKANIE CERTYFIKATU ORACLE CERTIFIED ASSOCIATE JAVA SE 7 PROGRAMMER, DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT.: „ MŁODZI PROGRAMIŚCI NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

 

Cel projektu:

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa 26 osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, należących do grupy NEET z obszaru województwa pomorskiego, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

 

Nasza oferta:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, należące do grupy NEET (bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu oraz szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni) z województwa pomorskiego.

 

Zakres wsparcia:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe, z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania
  2. Grupowe poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenie: Programowanie w języku Java
  4. Staże Zawodowe
  5. Pośrednictwo Pracy

 

Dodatkowe:

Szkolenie przygotowuje do egzaminu zewnętrznego 1Z0-803, warunkującego uzyskanie Certyfikatu: Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer.

Staże zawodowe, w wymiarze 4 miesięcy, będą ściśle dostosowane do specyfiki zawodu Programisty.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż. Istnieje możliwość skorzystania z opieki nad dzieckiem/osobą zależną a także z usług Asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 01.2017 do 03.2017.

Wyłonienie Uczestników nastąpi w dwóch turach: 02.2017 i 03.2017.

 

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

lub

  • zadzwonić pod numer tel. 58 350 51 40 lub tel. kom. 884 895 822
  • wysłać maila na adres: java@swp.gda.pl
  • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, lok. A1.09

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00.

Zachęcamy do telefonicznego umówienia się na spotkanie, nr telefonu 884 895 822.

 

Uwaga! 

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

 

Pozostałe dokumenty (do wypełniania po zakwalifikowaniu się Kandydata do udziału w Projekcie):

 

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie: 

  

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Wartość projektu: 480 142,90 zł

Kwota dofinansowania: 456 135,75 zł.


Gdańsk, dnia 18 grudnia 2017 roku

 
Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 5 egzaminów 1Z0-803, warunkujących uzyskanie Certyfikatu Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer, dla uczestników Projektu pt.: „Młodzi programiści na podbój rynku pracy!”, wybrano następującego wykonawcę:
 
  • EDUKACJA IT SŁAWOMIR MALEC, ul. T. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
 

Link do ogłoszenia: http://swp.gda.pl/index.php?pg=435


 
Gdańsk, dnia 25 maja 2017 roku

Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 26 egzaminów 1Z0-803, warunkujących uzyskanie Certyfikatu Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer, dla uczestników Projektu pt.: „Młodzi programiści na podbój rynku pracy!”, wybrano następującego wykonawcę:

  • EDUKACJA IT SŁAWOMIR MALEC, ul. T. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

 

 
 
 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość