Język angielski i komputer - mówię i rozumiem! – dolnośląskie

  

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych dot. projektu Język angielski i komputer – mówię i rozumiem!” w ramach działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 


 
 

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze j. obcych i ICT u osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego lub pracujących na terenie powiatów: jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, lwówecki, lubański (PJJZLL) - 200 uczestników (120K i 80M).
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Nasza oferta:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 25 lat, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące lub pracujące na obszarze woj. dolnośląskiego –powiaty: jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, lwówecki, lubański (zgodnie z Kodeksem Cyw.)
 
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
 • bezrobotne (w tym długotrwale) 
 • osoby z terenów wiejskich
 • kobiety

 

Zakres wsparcia:

 • Kurs języka angielskiego - poziom A1 i A2
 • Kurs z zakresu ICT - 5 obszarów na poziomie A i B 

 

Dodatkowe:

Kurs języka angielskiego:
 • Materiały szkoleniowe: podręcznik + ćwiczenia na kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2
 • Egzaminy: certyfikat TOEIC BRIDGE - język angielski, nadzorowany przez ETS Global B.V.  
Kurs z zakresu ICT przygotowujący do Egzaminu ECDL Profile:
 • Materiały szkoleniowe: pendrive, długopis, notatnik, teczka, podręczniki na kurs komputerowy
 • Egzaminy: certyfikat ECDL Profile DIGCOMP 16 

 

Rezultaty projektu:

Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji językowych: 120, w tym minimum 108 osób nabędzie kwalifikacje językowe.
Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych: 80, w tym minimum 72 osoby nabędą kompetencje TIK.

 

Rekrutacja:

Terminy naborów:
 • I-II.2017 - dla uczestników Kursu języka angielskiego poziom A1 i A2 
 • I-II.2017 - dla uczestników Kursu z zakresu ICT
 • VII.2017 - dla uczestników Kursu języka angielskiego poziom A1
 • VI-VII.2017 - dla uczestników Kursu z zakresu ICT

 

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

Uwaga! 

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się na kurs, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.
 
W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria udziału w projekcie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu kursu lub proponujemy inne dostępne terminy. 
 
 

Harmonogram szkoleń (udzielania wsparcia w Programie).

KURS Z ZAKRESU ICT - 5 OBSZARÓW NA POZIOMIE A i B:

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM A1:

 

 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM A2:

 

 

Biuro projektu: 

59-540 Świerzawa
ul. Jeleniogórska 58

 

 


  
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Kwota dofinansowania: 502 953,75 PLN
 

 
 
Gdańsk, dnia 07 marca 2017 roku
 
Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych, które będą wykonywane w ramach Projektu Język angielski i komputer - mówię i rozumiem!, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonało oceny otrzymanych ofert i najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez Pana Piotra Krajewskiego. 
 
Wskazany powyżej Oferent został wybrany do realizacji przedmiotowej usługi.
 
 
 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość