System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

 

  

Cel projektu:

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywizacji Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 

Nasza oferta:

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zaprasza do udziału w Projekcie w szczególności mieszkańców następujących dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie oraz Sobieszewo.

Zakres wsparcia:

 1. ASYSTENTURA INDYWIDUALNA
 2. KLUB AKTYWNEJ RODZINY
 3. LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU
 4. USŁUGI OPIEKUŃCZE
 5. WSPARCIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE RODZIN I WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma indywidualne wsparcie Asystenta.

 

W ramach działania KLUBU AKTYWNEJ RODZINY odbywać się będą specjalistyczne zajęcia grupowe o charakterze rozwojowym przeznaczone są dla Uczestników Projektu. Klub Aktywnej Rodziny to:

 • całodzienne miejsce spotkań dla mieszkańców obszaru objętego wsparciem;
 • miejsce kontaktowe w zakresie udzielania informacji o możliwościach;
 • czynny udział Animatora oraz Asystentów:

1/ codzienne: gry i zajęcia integracyjne dla dzieci/młodzieży, rodziców, osób starszych, m.in. szachy, tenis stołowy, mini bilard, gry planszowe, wydarzenia muzyczne, kluby dyskusyjne. W Klubie jest miejsce do wspólnego odrabiania lekcji przez dzieci/młodzież oraz dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,

2/ 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne: specjalistyczne zajęcia grupowe o charakterze rozwojowym prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, m.in.: Szkoła dla rodziców, rodzinne zajęcia sportowe, zajęcia terapeutyczne DLA MATEK I CÓREK/SYNÓW I OJCÓW, spotkania z psychologiem rodzinnym, rozmówki językowe, nauka podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, nauka gry na instrumentach. Rodzaj usług zostanie dostosowany do potrzeb i preferencji odbiorców,

3/ 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne: zajęcia korepetycyjne wspierające dzieci i młodzież w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 

W celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego wsparciem projektowym (w tym dzieci oraz osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, dla których dojazd na Stogi stanowi barierę udziału w Projekcie) utworzone zostaną 3 Filie Klubu Aktywnej Rodziny: na Przeróbce, na Krakowcu-Górki Zachodnie i w Sobieszewie.

 

W Filiach odbywały się będą (2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne) specjalistyczne zajęcia grupowe o charakterze rozwojowym prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, m.in.: Szkoła dla rodziców, rodzinne zajęcia sportowe, zajęcia terapeutyczne DLA MATEK I CÓREK/SYNÓW I OJCÓW, spotkania z psychologiem rodzinnym, rozmówki językowe, nauka podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, nauka gry na instrumentach. Rodzaj usług zostanie dostosowany do potrzeb i preferencji odbiorców.

Dodatkowe:

Łącznie projektem zostanie objętych 313 osób. Grupa docelową  są  w szczególności dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/rodziny przeżywające  trudności  w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo – wychowawczych. Osoby przebywające lub  opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niepełnosprawne  i ich opiekunowie. 

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku obejmie wsparciem 64 osoby, w szczególności z następujących dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Sobieszewo.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.

 

Zgłoszenia do projektu: 

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • zadzwonić pod numer tel. 664-940-344
 • wysłać maila na adres: cas.stogi@swp.gda.pl 
 • zgłosić się osobiście do Centrum Aktywizacji Społecznej Stogi (przy Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze"), ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk- Stogi. Centrum Aktywizacji Społecznej jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –17.00 (w czwartek 12.00-20.00).

 

 


Projekt ten jest realizowany w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Kwota dofinansowania: 5 298 323,70 zł

 


Gdańsk, dnia 29 marca 2017 roku

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie w zakresie wynajmu pomieszczenia biurowego oraz wynajmu lub współużytkowania innych pomieszczeń (min. 2) niezbędnych do organizacji zajęć w ramach projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” wybrano ofertę złożoną przez:

Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk.

 

link do ogłoszenia: http://swp.gda.pl/index.php?pg=430

 


Gdańsk, dnia 16 listopada 2017 roku

 

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży, uczestników Projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” , z uwagi na brak ofert postępowanie nie rozstrzygnięto.

 

link do ogłoszenia: http://swp.gda.pl/?pg=421


Gdańsk, dnia 24 listopada 2017 roku

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego świadczenia usług w zakresiewynajmu pomieszczeń dla filii CAS, niezbędnych do organizacji zajęć w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16, wybrano ofertę następującego wykonawcy: Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk.

link do ogłoszenia: swp.gda.pl/index.php?pg=420

 


Gdańsk, dnia 10 stycznia 2018 roku


Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie prowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16, wybrano oferty następujących wykonawców:

1: Joanna Przewłócka, Gdańsk - część I zamówienia

2. Dorota Rządczyk, Gdańsk - część II zamówienia.

link do ogłoszenia: kliknij tutaj

 

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość