Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie w zakresie przeprowadzenia Doradztwa Zawodowego dla uczestników Projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”.

   

Zaproszenie do złożenie oferty 

 

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Partnera projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”, realizowanego w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia Doradztwa Zawodowego. Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki:

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość