ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRENERA SZKOLEŃ NA PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH BRANŻY BPO Z KOMPONENTEM ECDL, DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT.: „NOWY ZAWÓD – LEPSZA PRACA

Zaproszenie do złożenie oferty  

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, realizatora projektu pt.: „Nowy Zawód – Lepsza Praca”, realizowanego w ramach Działania 05.02 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Poddziałania 05.02.02. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w trenera szkoleń na pracowników operacyjnych branży BPO z komponentem ECDL, dla uczestników Projektu pt.: „ Nowy Zawód – Lepsza Praca”, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość