NA SWOIM LUB W NOWEJ PRACY

 

 

 

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 55 os. zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia/zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji/kwalifikacji i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub samozatrudnienia, w okresie X.2017-IV.2019.

 

Grupa docelowa:

 

55 osób (33 kobiet i 22 mężczyzn) zamieszkałych w powiatach świeckim oraz grudziądzkim (woj. kujawsko-pomorskie), w tym 25 osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu i 30 pracowników przewidzianych do zwolnienia/zagrożonych

zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Podgrupy:

 

100% uczestników (łącznie) przynależeć będzie do następujących grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, osób po 50 roku życia, osób poniżej 30 roku życia, osób z niepełnosprawnościami (osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osób z zaburzeniami psych. w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psych.), osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie).

 

Główne działania:

 

Kompleksowe wsparcie obejmujące indywidualne (obligatoryjnie) poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia/kursy, staże zawodowe i pośrednictwo pracy, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem

pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

 

Efekty, trwałość:

 

95% uczestników kursów/szkoleń uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu; min. 60% uczestników po opuszczeniu Programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie (w tym osoby, które założyły działalność gosp. w ramach projektu). Na trwałość efektów wpłyną staże zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób, które ukończą kursy/szkolenia oraz wsparcie pomostowe dla osób, które założą własną firmę.

 

Rekrutacja:

 

Informacje o rekrutacji zostaną udostępnione wkrótce.

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość