Rozeznanie cenowe na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży

 Zaproszenie do złożenia oferty

 
W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, współrealizatora projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16 (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania: 06.02 „Usługi Społeczne”, Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w rozeznaniu cenowym.
 
Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie i miejscu określonym w rozeznaniu cenowym.
 

 

Załączniki: 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość