Lepsze perspektywy - aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatów: lęborskiego, wejherowskiego i puckiego

 http://swp.gda.pl/swp/templates/484/files/images/2017/Nowy%20Zawod%20-%20Lepsza%20Praca/zestawienie%20poprawione-%20kolor.jpg

 

 

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 84 osób (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) z powiatów: lęborskiego, wejherowskiego i puckiego (woj. pomorskie), zarejestrowanych jako osoby bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Nasza oferta:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego oraz Fundacją Nova, w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 r. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, z powiatów: lęborskiego, wejherowskiego i puckiego (woj. pomorskie), bezrobotne, należące do min. jednej z poniższych grup:

 

·         kobiety,

·         osoby z niepełnosprawnościami,

·         osoby w wieku 50 lat i więcej,

·         osoby długotrwale bezrobotne, 

·         osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia:

1.     Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania

2.     Grupowe Poradnictwo Zawodowe

3.     Kursy/szkolenia zawodowe

4.     Płatne staże zawodowe

5.     Indywidualne wsparcie pośrednika pracy

6.     Indywidualne wsparcie psychologa

7.     Asysta osobista skierowana do osób z niepełnosprawnościami

8.     Indywidulane wsparcie prawne

Dodatkowe:

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. 

Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

Staże zawodowe, indywidualne wsparcie psychologa, asysta osobista oraz doradztwo prawne są fakultatywnymi formami wsparcia, dobieranymi w zależności od potrzeb uczestnika.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 09.2017 do 01.2018.

Wyłonienie Uczestników nastąpi w 2 turach (12.2017 i 01.2018).

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

·         zadzwonić pod numer tel. 600 421 420, 58 350 51 40

·         wysłać maila na adres: biuro.wejherowo@swp.gda.pl 

·         zgłosić się osobiście w biurze projektu w Wejherowie, ul. Sobieskiego 235/2.

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00.


 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Wartość projektu: 1 004 584,50 zł

Kwota dofinansowania: 954 355,27 zł

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość