ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA 5 EGZAMINÓW 1Z0-803, WARUNKUJĄCYCH UZYSKANIE CERTYFIKATU ORACLE CERTIFIED ASSOCIATE JAVA SE 7 PROGRAMMER, DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT.: „ MŁODZI PROGRAMIŚCI NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Zaproszenie do złożenie oferty 

 

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, realizatora projektu pt.: „Młodzi programiści na podbój rynku pracy!”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia 5 egzaminów 1Z0-803, warunkujących uzyskanie Certyfikatu Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer, dla uczestników Projektu pt.: „ Młodzi programiści na podbój rynku pracy!”, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki:

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość