DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROJEKTU PRACA PRZEDE WSZYSTKIM – NOWE ZATRUDNIENIE LUB WŁASNA FIRMA ODPOWIEDZIĄ NA ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

    DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

   

 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
 4. Oświadczenie uczestnika projektu do zbioru RPO
 5. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do CST

 

    DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ:

 

 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
 4. Oświadczenie uczestnika projektu do zbioru RPO
 5. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do CST

 1. Regulamin dotacji
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ścieżka przedsiębiorczości
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe
 6. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta
 7. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków
 8. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych
 9. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 10. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 11. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 12. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 13. Wzór biznesplanu
 14. Załącznik 11a do biznesplanu Sekcja E
 15. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 16. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 17. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 18. Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osoby fizycznej zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu
 19. Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 20. Karta oceny formalnej
 21. Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjne
 22. Karta Oceny Merytorycznej podstawowego wsparcia pomostowego
 23. Oświadczenie Uczestnika Projektu w przedmiocie braku zaległości wobec ZUS
 24. Karta Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 25. Oświadczenie o braku zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego
 26. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 27. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość