Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – II edycja

RPO WP 2014-2020

Celem Projektu „Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – II edycja” jest aktywizacja zawodowa 30 osób, w tym min. 15% osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) z woj. pomorskiego prowadząca do ich zatrudnienia/samozatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.Nasza oferta:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Edukacją IT Sławomir Malec.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) z woj. pomorskiego.Zakres wsparcia:

  1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania
  2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe
  3. Szkolenia: Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB oraz Certyfikowany programista w języku Java
  4. Płatne staże zawodowe
  5. Pośrednictwo pracy

Szkolenia :

  1. Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB przygotowuje do egzaminu zewnętrznego ISTQB Certified Tester Foundation Level, warunkującego uzyskanie Certyfikatu: ISTQB Certified Tester Foundation level;
  2. Certyfikowany programista w języku Java przygotowuje do egzaminu zewnętrznego 1ZO-803 warunkującego uzyskanie Certyfikatu: Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer

Staże zawodowe w wymiarze 5 miesięcy, będą ściśle dostosowane do specyfiki zawodu Programisty/Testera.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i egzaminy oraz dojazdy na staż.ekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w okresie 01.01.2019 do 28.02.2019Zgłoszenia do projeku: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy

lub

  • zadzwonić pod numer tel. 58 350 51 40
  • wysłać maila na adres: java@swp.gda.pl
  • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00

Uwaga!
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z

Regulamin rekrutacji i udzialu w Projekcie Java – edycja II

Pozostałe dokumenty

Umowa uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Oświadczenie Uczestnika

Procedura zwrotu kosztów dojazdu

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 550 618,75 zł
Kwota dofinansowania: 523 087,81 zł