Druga tura rekrutacji dla osób starających się o dotacje oraz dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych

Druga tura rekrutacji dla osób starających się o dotacje oraz dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych odbędzie się 29.03.2018 do 17.04.2018.

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa 43 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-V.2019 z woj. pomorskiego, należące do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, prowadząca do ich zatrudnienia bądź założenia własnej działalności gospodarczej.

Nasza oferta

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w okresie od 01.11.2017 do 31.05.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-V.2019 z woj. pomorskiego, należące do min. jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia

 1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania
 2. Grupowe Doradztwo Zawodowe
 3. Indywidualne wsparcie psychologa
 4. Kursy/szkolenia zawodowe
 5. Płatne staże zawodowe
 6. Indywidualne wsparcie pośrednika pracy
 7. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze
 8. Dotacje i wsparcie pomostowe

Dodatkowe

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: dodatek relokacyjny stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

Uczestnicy starający się o otwarcie działalności gospodarczej otrzymają dodatkowo przez pół roku wsparcie pomostowe.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w okresie:

 • dla osób starających się o dotację: od 31.01.2018 – 19.03.2018 do godziny 16:00 ZAKOŃCZONO
 • dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych: 31.01.2018 – 19.03.2018 do godziny 16:00 ZAKOŃCZONO
 • dla osób starających się o dotację w drugiej turzeod 29.03.2018 – 17.04.2018 do godziny 16:00
 • dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych w drugiej turze29.03.2018 – 17.04.2018 do godziny 16:00

Zgłoszenia do projektu

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

lub

 • zadzwonić pod numer tel. 600 421 420, 58 350 51 40
 • wysłać maila na adres:
 • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00

Uwaga!

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 956 799,25 zł

Kwota dofinansowania: 908 959,29 zł