Działalność statutowa

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, jesteśmy również agencją zatrudnienia.

Podstawowe cele statutowe naszej działalności to:

 1. wspieranie i promocja przedsiębiorczości w dziedzinie małego i średniego biznesu,
 2. integracja środowiska małego i średniego biznesu,
 3. propagowanie i wspieranie wykorzystywania funduszy pomocowych,
 4. zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności poszczególnych regionów Polski,
 5. podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia, wspieranie aktywności społeczno-ekonomicznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, np. osób niepełnosprawnych, poprawa jakości miejsc pracy, przystosowywanie pracowników i pracodawców do zmian na rynku pracy oraz uświadamianie konieczności inwestowania w kapitał ludzki,
 6. propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich, jako podstawy rozwoju ekonomicznego tych terenów oraz wyrównywania różnic społecznych i gospodarczych,
 7. krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,
 8. wsparcie rozwoju i wdrażania technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną,
 9. inspirowanie i promowanie innowacyjności wśród przedsiębiorców,
 10. wsparcie rozwoju turystyki w kraju i za granicą,
 11. wspieranie i krzewienie szkolnictwa i edukacji,
 12. wspieranie rozwoju służby zdrowia.

Nasz gdański oddział powstał w październiku 1995 roku z połączenia sześciu lokalnych organizacji okołobiznesowych działających na terenie województwa pomorskiego od 1992 roku. Mamy więc ponad dwudziestoletnią historię działalności w obszarze wspierania przedsiębiorczości.