Polityka prywatności

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak więk­szość witryn inter­ne­to­wych, korzy­sta z tzw. pli­ków cookies (cia­ste­czek). Pliki te:

  • są zapi­sy­wa­ne w pamię­ci Twojego urzą­dze­nia (kom­pu­te­ra, tele­fo­nu, itd.);
  • umoż­li­wia­ją Ci, m.in., korzy­sta­nie ze wszyst­kich funk­cji Serwisu;
  • nie powo­du­ją zmian w usta­wie­niach Twojego urzą­dze­nia.

Korzystając z odpo­wied­nich opcji Twojej prze­glą­dar­ki, w każ­dej chwi­li możesz:

  • usu­nąć pli­ki cookies,
  • blo­ko­wać wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookies w przy­szło­ści.

W tym Serwisie cia­stecz­ka wyko­rzy­sty­wa­ne są do celów:

  • zapa­mię­ty­wa­nia infor­ma­cji o Twojej sesji,
  • sta­ty­stycz­nych,
  • mar­ke­tin­go­wych,
  • udo­stęp­nia­nia funk­cji Serwisu.

Aby dowie­dzieć się, jak zarzą­dzać pli­ka­mi cookies, w tym jak wyłą­czyć ich obsłu­gę w Twojej prze­glą­dar­ce, możesz sko­rzy­stać z pli­ku pomo­cy Twojej prze­glą­dar­ki. Z infor­ma­cja­mi na ten temat możesz zapo­znać się wci­ska­jąc kla­wisz F1 w prze­glą­dar­ce. Ponadto odpo­wied­nie wska­zów­ki znaj­dziesz na nastę­pu­ją­cych pod­stro­nach, w zależ­no­ści od prze­glą­dar­ki, któ­rej uży­wasz:

Jeśli nie wyłą­czysz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki, ozna­cza to, że wyra­żasz zgo­dę na ich wyko­rzy­sta­nie.

Więcej infor­ma­cji o cia­stecz­kach znaj­dziesz w Wikipedii.

Polityka prywatności Stowarzyszenia “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy Gdańsk

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy Gdańsk (SWP) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 12a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013954, NIP: 58-310-204-27.

Z kim się skontaktować w sprawie danych osobowych w SWP? Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczt elektronicznej pod adresem: lub listownie na adres al. Piekarnicza 12a; 80-126 Gdańsk.

RODO / GDPR

Administratorem ww. danych osobowych będzie Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 12a. Możesz się z nią skontaktować za pośrednictwem: e-mail: , tel. +48 350 51 40.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz swojego adresu e-mail, nie będziemy mogli przysyłać Ci newslettera oraz informacji na temat projektów i kursów. Dane, które podajesz, będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania na podany przez Ciebie e-mail Newslettera opracowywanego przez Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku. Będą one przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć, rezygnując z otrzymywania Newslettera. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce wcześniej, tj. przed jej cofnięciem.

W każdym czasie możesz żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach określonych w RODO możesz żądać usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub zażądać przeniesienia danych. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Newsletter będzie rozsyłany za pośrednictwem platformy internetowej MailerLite (LT), więc Twoje dane będą zapisane w bazie systemu MailerLitei przechowywane na serwerze znajdującym się na Litwie z zachowaniem poziomu ochrony danych wymaganego przez RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ramach strony internetowej www.swp.gda.pl oraz www.een.pomorskie.pl funkcjonują narzędzia, za pomocą mogą Państwo nam podawać swoje dane osobowe. Poniżej przedstawiamy Państwu zasady, na których te dane są przez nas przetwarzane.

1. DEFINICJE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH/ADMINISTRATOR – Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańku z siedzibą w Gdańsku

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych)

2. JAK MOŻNA SIĘ Z SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Z Administratorem Danych Osobowych (tj. z Stowarzyszenieem “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańku z siedzibą w Gdańsku) mogą Państwo kontaktować się listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących danych:

e-mail: ,
tel.: +48 350 51 40 ,
adres: ul. Piekarnicza 12a, Gdańsk

3. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

W ramach strony internetowej przetwarzamy:

1) Dane osobowe członków Stowarzyszenia “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku — w celu umożliwienia im korzystania z konta użytkownika na stronie internetowej www.swp.gda.pl oraz www.een.pomorskie.pl

2) Dane osobowe zbierane przy zapisywaniu się na newsletter (adres e-mail) — w celu rozsyłania newslettera zainteresowanym osobom, które wyrażą na to zgodę,

3) Dane osobowe zbierane przy wypełnieniu formularza kontaktowego lub odebraniu wiadomości e-mail — w celu komunikacji z osobami, które chcą się z nami skontaktować.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A) W RAMACH USŁUGI NEWSLETTERA

a) Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane, które podają nam Państwo, zapisując się na listę subskrypcyjną newslettera, bedą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Państwu, na podany przez Państwa adres e-mail, newslettera opracowywanego przez Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku. Dane te będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć w każdym czasie, rezygnując z otrzymywania newslettera. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce wcześniej, tj. przed jej cofnięciem. Zgodę można najłatwiej cofnąć, klikając w link zawarty w każdej wiadomości z newsletterem.

b) Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
Sprostowania danych osobowych
Usunięcia danych osobowych
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Przeniesienia danych osobowych

c) Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Do czasu cofnięcia zgody
Do czasu zaprzestania wydawania i rozsyłania newslettera
w zależności od tego, która z ww. okoliczności wystąpi wcześniej.

d) Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą nam Państwo danych do wysyłki newslettera, nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa takiej usługi.

e) Kto jeszcze jest odbiorcą danych osobowych?

Newsletter jest rozsyłany za pośrednictwem platformy internetowej MailerLite (LT), więc dane będą zapisane w bazie systemu MailerLite i przechowywane na serwerze znajdującym się na Litwie z zachowaniem poziomu ochrony danych wymaganego przez RODO.

B) W RAMACH KOMUNIKACJI/KORESPONDENCJI Z PAŃSTWEM

a) Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Jeżeli otrzymamy od Państwa wiadomość drogą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, żeby na nią odpowiedzieć, musimy przetwarzać podane przez Państwa dane. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. Takim interesem jest udzielanie informacji, których Państwo od nas oczekują, komunikacja z petentami, potencjalnymi kontrahentami lub osobami zainteresowanymi członkowstwem w naszej organizacji.

b) Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
Sprostowania danych osobowych
Usunięcia danych osobowych
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Przeniesienia danych osobowych

c) Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji. Później będą archiwizowane przez okres do 3 lat.

d) Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne, jeżeli chcą się Państwo z nami skontaktować.

e) Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w celach komunikacji, nie będą nikomu udostępniane.

5. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

W ramach stron internetowych przetwarzamy dane zwykłe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Zakres przetwarzanych danych wynika z celu, w którym dane są zbierane i przetwarzane.

6.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Nie podejmujemy żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy profilowania.

7. NA CZYM POLEGA PRAWO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH?

W każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do nas zapytaniem, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, jakie dane i w jaki sposób. Takie zapytania można kierować do nas na adres e-mail: .

8. NA CZYM POLEGA SPROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe, prosimy o kontakt w tej sprawie, np. przez przesłanie wiadomości e-mail na adres .
Na Państwa prośbę niezwłocznie sprostujemy wszelkie nieprawidłowości.
Mogą Państwo również zgłosić do nas żądanie uzupełnienia niekompletnych danych.

9. NA CZY POLEGA USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH?

RODO określa sytuacje, w których mogą Państwo żądać od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a my mamy obowiązek niezwłocznie takie żądanie spełnić. Takie żądanie mogą Państwo zgłosić przede wszystkim w następujących sytuacjach:

Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zabrane,
Jeżeli cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec
Jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
Żądanie usunięcia danych osobowych można przesyłać drogą elektroniczną na adres .

10.NA CZYM POLEGA OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

RODO określa sytuacje, w którym mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Takie żądanie mogą Państwo zgłosić np., jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający nam je sprawdzić) albo gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia, a tylko ograniczenia przetwarzania.

Żądanie ograniczenia danych osobowych można przesyłać drogą elektroniczną na adres .

11.NA CZYM POLEGA SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W każdym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (tj. danych, które przetwarzamy w celu komunikacji z Państwem).

Sprzeciw można wysyłać do nas drogą elektroniczną na adres .

12.NA CZYM POLEGA PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe, które od Państwa otrzymaliśmy, i które przetwarzamy na podstawie zgody (czyli w celu wysyłki newslettera) lub na podstawie umowy (czyli w celu prowadzenia konta użytkownika). Mogą Państwo od nas również żądać, abyśmy te dane przesłali bezpośrednio innemu administratorowi.

Takie żądania mogą Państwo zgłaszać drogą elektroniczną na adres: .

13.INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych, narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną ich ochronę.