Twoja szansa na własny biznes!

RPO WP 2014-2020


Głównym celem projektu jest utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu to 01.06.2020 – 31.05.2022.

W projekcie zakłada się, że w ramach założonych działalności gospodarczych powstanie minimum 10 miejsc pracy, dlatego dodatkowo punktowane są osoby, które w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej planują zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy).

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
20.01.2021


Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z dn. 28.12.2020

Ogłaszamy termin naboru wniosków o wsparcie finansowe wraz z biznesplanami:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji wraz z biznesplanem oraz wnioski o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego będą przyjmowane w dniach od 29 października do 13 listopada 2020 r.

>>>WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU<<<

Rekrutacja do projektu została zakończona (21.10.2020 r.)


Rekrutacja do projektu otwarta od 14.07.2020 r.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić oraz dostarczyć do biura Projektu

Formularz Rekrutacyjny

następnie, po pozytywnym zaopiniowaniu Formularza Rekrutacyjnego należy wypełnić pozostałe dokumenty:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Zał. 1 – Obszar realizacji projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST
Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Zał. 1 – Wniosek o przyznanie dotacji (wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
Zał. 2 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. 3 – Biznesplan
Zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Zał. 5 – Karta formalnej oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
Zał. 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zał. 7 – Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe
Zał. 8 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zał. 9 – Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego
Zał. 10 – Umowa o udzielenie wsparcia w postaci usług szkoleniowych
Zał. 11 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
Zał. 12 – Oświadczenie o zgodzie na zaciąganie przez małżonka osoby fizycznej zobowiązań
Zał. 13 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim lub w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej
Zał. 14 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Zał. 15 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Zał. 16 – Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013 (obowiazuje_od_dnia_15112014)_PDF
Zał. 16 – Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013 (obowiazuje_od_dnia_15112014)_Excel

—> Wzór wniosku o rozliczenie wsparcia pomostowego <—

Projekt jest realizowany wyłącznie w gminach województwa pomorskiego o niskim poziomie aktywności gospodarczej, które zaliczają się jednocześnie do obszarów o wysokiej stopie bezrobocia tj.:
Boży Tuchom (GW), Czarna Dąbrówka (GW), Kołczygłowy (GW), Lipnica (GW), Miastko (GMW), Parchowo (GW), Studzienice (GW), Trzebielino (GW), Tuchomie (GW), Brusy (GMW), Czersk (GMW), Konarzyny (GW), Chojnice (GW), Czarne (GMW), Człuchów (GW), Debrzno (GMW), Koczała (GW), Przechlewo (GW), Rzeczenica (GW), Dziemiany (GW), Karsin (GW), Kościerzyna )GW), Liniewo (GW(, Lipusz (GW), Nowa Karczma (GW), Stara Kiszewa (GW), Gardeja (GW), Kwidzyn (GW), Prabuty (GMW), Ryjewo (GW), Sadlinki (GW), Cewice (GW), Lichnowy (GW), Malbork (GW), Miłoradz (GW), Nowy Staw (GMW), Stare Pole (GW), Nowy Dwór Gdański (GMW), Ostaszewo (GW), Puck (GW), Damnica (GW), Dębnica Kaszubska (GW), Główczyce (GW), Kępice (GMW), Potęgowo (GW), Słupsk (GW), Smołdzino (GW), Starogard Gdański (GW), Czarna Woda (GMW), Skórcz (GW), Bobowo (GW), Kaliska (GW), Lubichowo (GW), Osieczna (GW), Osiek (GW), Skarszewy (GMW), Skórcz (GM), Smętowo Graniczne (GW), Zblewo (GW), Dzierzgoń (GMW), Mikołajki Pomorskie (GW), Stary Dzierzgoń (GW), Stary Targ (GW),  Sztum (GMW), Gniew (GMW), Morzeszczyn (GW), Pelplin (GMW), Subkowy (GW), Choczewo (GW), Gniewino (GW), Linia (GW), Luzino (GW), Łęczyce (GW)
 
GW – gmina wiejska
GMW – gmina miejsko-wiejska
GM – gmina miejska


Grupa docelowa projektu to wyłącznie:

1. osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.), w tym minimum 60%: osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.; maksimum 20%: osoby, które nie należą do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni 30-49 lat);
2. Osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umowy cywilnoprawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;
3. Osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą spełniać wymagania RPO województwa pomorskiego 2014-2020 dotyczące prowadzących działalność gospodarczą, zgodnie z zał. 3 do regulaminu.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji programu:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Wartość docelowa: ogółem – 40.

Wskaźniki produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie:
Wartość docelowa: K – 15, M – 9, Ogółem – 24

Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie:
Wartość docelowa: K – 4, M – 2, Ogółem – 6.   

Odbiorcami wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej są osoby fizyczne, zgodnie z zakresem grupy docelowej, zamierzające podjąć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które:

– posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
– zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
– zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
– zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.   

Wysokość jednorazowej dotacji – 23 050,00 PLN

Wysokość wsparcia pomostowego przyznanego od 6 do 12 miesięcy – 2600,00 PLN (ostatecznie wysokość zależy od rzeczywiście ponoszonych kosztów).  

Główne zadania projektu: 
1. Rekrutacja z weryfikacją predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
2. Ocena wniosków i przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
3. Usługi szkoleniowe grupowe i indywidualne;
4. Wsparcia finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gosp. oraz wsparcie pomostowe.

Wartość projektu: 2 075 280,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 936 902,00 zł

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z sekretariatem pod nr. tel. 58 350 51 40 i adresem e-mail – .

Możliwość komentowania jest wyłączona.