System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji

RPO WP 2014-2020

Cel projektu

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii i społecznej.

Nasza oferta

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.03.2023 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zaprasza do udziału w Projekcie w szczególności mieszkańców następujących dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie oraz Sobieszewo.

Zakres wsparcia

 1. WSZECHSTRONNA DIAGNOZA I OPRACWANIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI
 2. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE
 3. WARSZTATY TERAPEUTYCZNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 4. PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE
 5. SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE
 6. STAŻE ZAWODOWE
 7. PRAKTYKI- WOLONTARIAT ZAWODOWY
 8. POŚREDNICTWO PRACY
 9. ASYSTENTURA INDYWIDUALNA
 10. DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE
 11. DORADZTWO INDYWIDUALNE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 12. WSPARCIE ŚRODOWISKOWE
 13. WARSZTATY TERAPEUTYCZNE DLA RODZIN

Projekt zakłada wykorzystanie animacji środowiskowej, wolontariatu, zaangażowanie pracodawców.

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma indywidualne wsparcie Asystenta.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, wyżywienie w trakcie szkoleń/kursów zawodowych, kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Dodatkowe

Projektem zostanie objętych łącznie 898 osób – w tym rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ i osób niepełnosprawnych lub otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku obejmie wsparciem 178 osób, w szczególności z następujących dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Sobieszewo.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017 r. do 03.2023 r.

Zgłoszenia do projektu

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

Dokumenty:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 11 441 605,44 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYNAJMU POMIESZCZEŃ DLA FILII CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ NA STOGACH W RAMACH PROJEKTU PT. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ – KOMPONENT AKTYWNEJ INTEGRACJI”

Zaproszenie do złożenia oferty

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Partnera projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”, realizowanego w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracji” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie wynajmu pomieszczeń dla filii CAS na Stogach  w ramach realizacji projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załączniki do rozeznania

Archiwalne zapytania ofertowe

W imieniu Stowarzyszenia “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Partenera projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”, realizowanego w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia Doradztwa Zawodowego. Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
Załączniki:
– Zapytanie ofertowe
– Wzór oferty – zał. nr 1
– Oświadczenie – zał. nr 2

—-

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA DORADZTWA ZAWODOWEGO PROJEKTU PT. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ – KOMPONENT AKTYWNEJ INTEGRACJI”

Zaproszenie do złożenia oferty
W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Partenera projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”, realizowanego w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia Doradztwa Zawodowego. Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załącznikach, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe
– Wzór oferty – zał. nr 1
– Oświadczenie – zał. nr 2