System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW OBSŁUGI KOMPUTERA Z INTERNETEM W RAMACH PROJEKTU PT. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ – KOMPONENT USŁUG SPOŁECZNYCH”

Zaproszenie do złożenia oferty

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Partnera projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”, realizowanego w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów praktycznej obsługi komputera z Internetem dla uczestników projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Załączniki:

 – Zapytanie ofertowe

 – Wzór oferty – zał. 1

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” poszukuje na umowę o pracę Trenerów zajęć dla dzieci i młodzieży w następującym zakresie:

 • Trener warsztatów muzycznych
 • Trener warsztatów matematycznych
 • Trener warsztatów geograficznych
 • Trener warsztatów edukacji prawnej
 • Trener języka angielskiego dla dzieci

Wymagania:

 • Kwalifikacje/kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć dla dziećmi i młodzieżą w danej specjalizacji (trener warsztatów muzycznych/matematycznych/geograficznych/edukacji prawnej/języka angielskiego),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Odpowiedzialność, kreatywność.

Obowiązki:

 • opracowywanie ćwiczeń i programów zajęć,
 • rozwijanie programu zajęć,
 • tworzenie konspektów zajęć,
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • tworzenie i aktualizowanie materiałów metodycznych,
 • współpraca z kierownikiem projektu, specjalistami ds. wsparcia, asystentami wsparcia, animatorami społeczności lokalnej,
 • wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu, w szczególności związanych z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć dodatkowych,
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania zajęć.

Informujemy, iż w kolejnym etapie rekrutacji będziemy kontaktowali się w wybranymi kandydatami.v

RPO WP 2014-2020

Zaproszenie do złożenie oferty

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, współrealizatora projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16 (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania: 06.02 „Usługi Społeczne”, Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w rozeznaniu cenowym.

Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie i miejscu określonym w rozeznaniu cenowym.

Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Zapytanie ofertowe korepetycje

 

Cel projektu

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywizacji Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Nasza oferta

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2022 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zaprasza do udziału w Projekcie w szczególności mieszkańców następujących dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie oraz Sobieszewo.

Zakres wsparcia

 1. ASYSTENTURA INDYWIDUALNA
 2. KLUB AKTYWNEJ RODZINY
 3. LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU
 4. USŁUGI OPIEKUŃCZE
 5. WSPARCIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE RODZIN I WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma indywidualne wsparcie Asystenta.

W ramach działania KLUBU AKTYWNEJ RODZINY odbywać się będą specjalistyczne zajęcia grupowe o charakterze rozwojowym przeznaczone są dla Uczestników Projektu. Klub Aktywnej Rodziny to:

 • całodzienne miejsce spotkań dla mieszkańców obszaru objętego wsparciem;
 • miejsce kontaktowe w zakresie udzielania informacji o możliwościach;
 • czynny udział Animatora oraz Asystentów:
 1. codzienne: gry i zajęcia integracyjne dla dzieci/młodzieży, rodziców, osób starszych, m.in. szachy, tenis stołowy, mini bilard, gry planszowe, wydarzenia muzyczne, kluby dyskusyjne. W Klubie jest miejsce do wspólnego odrabiania lekcji przez dzieci/młodzież oraz dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 2. 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne: specjalistyczne zajęcia grupowe o charakterze rozwojowym prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, m.in.: Szkoła dla rodziców, rodzinne zajęcia sportowe, zajęcia terapeutyczne DLA MATEK I CÓREK/SYNÓW I OJCÓW, spotkania z psychologiem rodzinnym, rozmówki językowe, nauka podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, nauka gry na instrumentach. Rodzaj usług zostanie dostosowany do potrzeb i preferencji odbiorców,
 3. 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne: zajęcia korepetycyjne wspierające dzieci i młodzież w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

W celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego wsparciem projektowym (w tym dzieci oraz osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, dla których dojazd na Stogi stanowi barierę udziału w Projekcie) utworzone zostaną 3 Filie Klubu Aktywnej Rodziny: na Przeróbce, na Krakowcu-Górki Zachodnie i w Sobieszewie.

W Filiach odbywały się będą (2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne) specjalistyczne zajęcia grupowe o charakterze rozwojowym prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, m.in.: Szkoła dla rodziców, rodzinne zajęcia sportowe, zajęcia terapeutyczne DLA MATEK I CÓREK/SYNÓW I OJCÓW, spotkania z psychologiem rodzinnym, rozmówki językowe, nauka podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, nauka gry na instrumentach. Rodzaj usług zostanie dostosowany do potrzeb i preferencji odbiorców.

Dodatkowe

Łącznie projektem zostanie objętych 313 osób. Grupa docelową  są  w szczególności dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/rodziny przeżywające  trudności  w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo – wychowawczych. Osoby przebywające lub  opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niepełnosprawne  i ich opiekunowie.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku obejmie wsparciem 64 osoby, w szczególności z następujących dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Sobieszewo.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017 r. do 12.2022 r.

Zgłoszenia do projektu

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 5 298 323,70 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO O CHARAKTERZE PROZDROWOTNYM PROJEKTU PT. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ – KOMPONENT USŁUG SPOŁECZNYCH”

Zaproszenie do złożenia oferty

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Partnera projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”, realizowanego w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług wsparcia specjalistycznego w postaci zajęć o charakerze prozdrowotnym dla rodzin tj. usług fizjoterapeuty, dietetyka, trenera sportowego, trenera zajść prozdrowotnych – obejmujących konsultacje indywidualne / grupowe dla uczestników projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Załączniki:

 – Zapytanie ofertowe
 – Wzór oferty – zał. 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN W RAMACH PROJEKTU PT. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ – KOMPONENT USŁUG SPOŁECZNYCH”

Zaproszenie do złożenia oferty

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Partnera projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”, realizowanego w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług wsparcia specjalistycznego dla rodzin tj. usług psychologa, prawnika, mediatora, pedagoga, psychoterapeuty, logopedy – obejmujących konsultacje indywidualne / grupowe dla uczestników projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Załączniki:

 – Zapytanie ofertowe

 – Wzór oferty – zał. 1

ROZEZNANIE CENOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KOREPETYCJI DLA DZIECI

Zaproszenie do złożenie oferty  

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, współrealizatora projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16 (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania: 06.02 „Usługi Społeczne”, Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci, na warunkach określonych w rozeznaniu cenowym.

Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie i miejscu określonym w rozeznaniu cenowym.

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty – zał. 1
Oświadczenia – zał. 2

Archiwalne zapytania ofertowe

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” poszukuje na umowę o pracę Trenerów zajęć dla dzieci i młodzieży w następującym zakresie:

Trener warsztatów muzycznych

Trener warsztatów matematycznych

Trener warsztatów geograficznych

Trener warsztatów literackich

Wymagania:

 Kwalifikacje/kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć dla dziećmi i młodzieżą w danej specjalizacji (trener warsztatów muzycznych/matematycznych/geograficznych/literackich),

 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Odpowiedzialność, kreatywność.

Obowiązki:

 • opracowywanie ćwiczeń i programów zajęć,
 • rozwijanie programu zajęć,
 • tworzenie konspektów zajęć,
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • tworzenie i aktualizowanie materiałów metodycznych,
 • współpraca z kierownikiem projektu, specjalistami ds. wsparcia, asystentami wsparcia, animatorami społeczności lokalnej,
 • wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu, w szczególności związanych z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć dodatkowych,
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania zajęć.

Informujemy, iż w kolejnym etapie rekrutacji będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Zaproszenie do złożenie oferty

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, współrealizatora projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16 (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania: 06.02 „Usługi Społeczne”, Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w rozeznaniu cenowym.

Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie i miejscu określonym w rozeznaniu cenowym.

Załączniki: