Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – III edycja

POWER 2014-2020

Rekrutacja zakończona!

Celem Projektu „Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – III EDYCJA” jest aktywizacja zawodowa 30 osób (w tym min. 15% osób z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat, należących do następujących grup: 20 osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz 10 osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z następujących powiatów województwa pomorskiego: Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot oraz powiat gdański, prowadząca do ich zatrudnienia/samozatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r.

Planowane efekty realizacji Projektu:

• uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 21 osób oraz uzyskanie kompetencji po opuszczeniu programu przez 27 osób;
• podjęcie efektywnego zatrudnienia przez:
• 42% osób biernych zawodowo w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci), objętych wsparciem w projekcie,
• 57% osób biernych zawodowo (poza osobami w najtrudniejszej sytuacji) objętych wsparciem w projekcie;
• poprawę sytuacji na rynku pracy w ramach efektywności zawodowej u 27% osób pracujących objętych wsparciem w projekcie;

Nasza oferta:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Edukacją IT Sławomir Malec.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z następujących powiatów województwa pomorskiego: Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot oraz powiat gdański.

Zakres wsparcia:

• Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania
• Grupowe Poradnictwo Zawodowe
• Szkolenia: Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB oraz Certyfikowany programista w języku JavaScript
• Płatne staże zawodowe
• Pośrednictwo pracy

Szkolenia:

• Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB wraz z egzaminem zewnętrznym ISTQB Certified Tester Foundation Level, warunkującym uzyskanie Certyfikatu: ISTQB Certified Tester Foundation level;
• Certyfikowany programista w języku JavaScript wraz z egzaminem zewnętrznym Microsoft Technology Associate Exam 98-382 warunkującym uzyskanie Certyfikatu: Software Development Fundamentals: Microsoft Technology Associate Exam 98-382.

Staże zawodowe w wymiarze 3- 5 miesięcy, będą ściśle dostosowane do specyfiki zawodu Programisty/Testera.
Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i egzaminy, zwrot kosztów dojazdu na staż, dofinansowanie opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz pomoc Asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie w trybie ciągłym.
Zgłoszenia do projektu: aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać na adres e-mail podpisane skany dokumentów:
Formularz-zgloszeniowy_Java_edycja_III
Oświadczenie-o-specjalnych-potrzebach-kandydata_III

lub

• zadzwonić pod numer tel. 531 531 632
• wysłać maila na adres:
• zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00

Uwaga!
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z Regulamin rekrutacji i udzialu w Projekcie

Pozostałe dokumenty:

Formularz-zgloszeniowy_Java_edycja_III
Oświadczenie-o-specjalnych-potrzebach-kandydata_III
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
Oświadczenie Uczestnika
Umowa uczestnictwa w Projekcie
Procedura zwrotu kosztów dojazdu

Harmonogramy realizacji poszczególnych zadań projektowych:
Szczegółowy harmonogram

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 550 118,75 zł

Kwota dofinansowania: 522 612,75 zł