Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję

Pomorskie wspiera powracających z emigracji.

RPO WP 2014-2020

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku jest Partnerem Projektu
„Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” wspierającego osoby powracające do kraju z emigracji,
realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów, poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tak, aby były one dopasowane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy i zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy.

Działania planowane w ramach projektu „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” podzielone są na 2 moduły:

Pierwszy moduł – „Tu wracam” obejmuje działania o charakterze doradczym, wspierającym proces relokacji: poradnictwo EURES i poradnictwo zawodowe. Doradcy EURES prowadzić będą mentoring wspierający proces adaptacyjny związany z długoterminowym pobytem za granicą udzielając informacji nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy i sposobach poszukiwania pracy oraz z zakresu warunków życia i pracy w Polsce, w tym edukacji, zdrowia, ubezpieczenia społecznego i innych kwestii związanych z relokacją np. uznawaniem kwalifikacji zawodowych. W trakcie trwania projektu doradcy zawodowi prowadzić będą proces doradczy z uczestnikami oraz sporządzą indywidualne plany działań przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.

Drugi moduł „Tu pracuję” dedykowany reemigrantom obejmuje działania aktywizacyjne wspierające uczestników projektu w podnoszeniu i/lub uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu zatrudnienia. Szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy realizowane będzie przez partnera projektu Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku. Szkolenia i kursy będą certyfikowane przez właściwe organy uprawnione do potwierdzania zdobytych kwalifikacji zawodowych. W trakcie szkoleń oferowane będzie wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz kosztów związanych z opieką nad osobami zależnymi. Wszystkim uczestnikom projektu oferowana będzie usługa pośrednictwa pracy realizowana przez Partnera, który pozyskiwać będzie aktualne i sprawdzone oferty pracy.

Ponadto w zależności od potrzeby możliwe będzie skorzystanie z usługi tłumaczenia zagranicznych dokumentów i pomocy psychologa jeśli będzie to niezbędne w procesie relokacji i poszukiwania pracy.

Co konkretnie możesz zyskać?
• Pomoc doradcy zawodowego, z którym wypracujesz plan działania dopasowany
do Twoich predyspozycji. Jeśli będzie to niezbędne, doradca określi również najbardziej odpowiednią dla Ciebie ścieżkę szkoleniową, tak abyś mógł/mogła uzupełnić lub zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe.
• Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, które przygotują Cię do pracy w jednej z wybranych branż: budownictwie, transporcie, logistyce, turystyce i hotelarstwie gastronomii, handlu, usługach opiekuńczych albo w przetwórstwie przemysłowym,
w tym m.in. meblarstwie, przemyśle spożywczym, stoczniowym, morskim lub w sektorze ICT, BPO i IT.
• Stypendium szkoleniowe, sfinansowanie egzaminu umożliwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych lub dodatek relokacyjny, który ułatwi Ci start w nowym miejscu po powrocie do kraju.
• Certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje uznany i rozpoznawalny w ww. branżach.
• Wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia na terenie województwa pomorskiego i ofertę pracy u sprawdzonego pracodawcy.
• Pomoc w adaptacji w nowym miejscu w związku z długoterminowym pobytem w innym kraju.
• Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i prawne – jeśli będziesz miał/-a taką potrzebę, możesz skorzystać z porad związanych z prawem pracy oraz wsparcia psychologicznego.
• Sfinansowanie tłumaczenia zagranicznych dokumentów, które pomogą Ci potwierdzić posiadane kwalifikacje.
• Zwrot kosztów dojazdu w trakcie: poradnictwa EURES, poradnictwa zawodowego oraz szkolenia, a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia.

Jak się zgłosić do projektu?
Do projektu można zgłosić się poprzez stronę:
wupgdansk.praca.gov.pl/powroty