Praca przede wszystkim

RPO WP 2014-2020

informacja o dofinansowaniu projektu Praca przede wszytskim

Wsparcie dla mieszkańców Pomorza

Straciłaś/ straciłeś w ciągu ostatniego półrocza pracę z przyczyn leżących po stronie Twojego pracodawcy? A może jesteś na wypowiedzeniu z przyczyn Ciebie niedotyczących? Jeśli do tego spełniasz przynajmniej jednej z poniższych warunków:

 • jesteś osobą w wieku 50 lat i więcej,
 • jesteś kobietą,
 • jesteś osobą z niepełnosprawnościami,
 • jesteś osobą o niskich kwalifikacjach,

to możemy Ci pomóc zdobyć nowe kwalifikacje, odbyć staż zawodowy zgodny z nowymi kwalifikacjami i znaleźć pracę.

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa 43 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-XII.2019 z woj. pomorskiego, należące do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, prowadząca do ich zatrudnienia bądź założenia własnej działalności gospodarczej.

Nasza oferta

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w okresie od 01.11.2017 r. do 31.12.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-XII.2019 z woj. pomorskiego, należące do minimum jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia

1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania.
2. Grupowe Doradztwo Zawodowe.
3. Indywidualne wsparcie psychologa.
4. Kursy/szkolenia zawodowe.
5. Płatne staże zawodowe.
6. Indywidualne wsparcie pośrednika pracy.

Ponadto w projekcie oferujemy:
7. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze – REKRUTACJA DO TEJ FORMY WSPARCIA ZOSTAŁA JUŻ ZAKOŃCZONA.
8. Dotacje i wsparcie pomostowe – REKRUTACJA DO TEJ FORMY WSPARCIA ZOSTAŁA JUŻ ZAKOŃCZONA.

Dodatkowe

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.
Uczestnicy Projektu korzystający ze szkoleń zawodowych i staży otrzymają dodatkowo: dodatek relokacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

Rekrutacja

Zakończyliśmy już rekrutację dla osób starających się o wsparcie związane z założeniem działalności gospodarczej w ramach projektu.

Trwa rekrutacja dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych.

Zgłoszenia do projektu

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

lub

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00

Uwaga!
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z:  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Informacje dotyczące rozliczenia otrzymanej dotacji

 1. Informacja o przesunięciach pomiędzy wydatkami finansowanymi z otrzymanej dotacji.
 2. Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.
 3. Wniosek uczestnika o zmianę biznes planu.
OGŁOSZENIA

Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do przedłużonego wsparcia pomostowego (z dn. 18.01.2019)

Ostateczna lista wniosków nie zakwalifikowanych do przedłużonego wsparcia pomostowego_(z dn. 18.01.2019)

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (z dn. 08.01.2019)

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 956 799,25 zł
Kwota dofinansowania: 908 959,29 zł