Dokumenty zgłoszeniowe do projektu Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

informacja o dofinansowaniu projektu Praca przede wszytskim

Dla osób przystępujących do kursów i szkoleń zawodowych:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
 4. Oświadczenie uczestnika projektu do zbioru RPO – obowiązuje do 24 maja 2018
 5. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do CST – obowiązuje do 24 maja 2018
 6. Oświadczenie uczestnika projektu do zbioru RPO – obowiązuje od 25 maja 2018
 7. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do CST – obowiązuje od 25 maja 2018

Dla osób starających się o dotację

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
 4. Oświadczenie uczestnika projektu do zbioru RPO
 5. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do CST
 6. Regulamin dotacji
 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – ścieżka przedsiębiorczości
 8. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
 9. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
 10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe
 11. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta
 12. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków
 13. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
 14. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 15. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 16. Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
 17. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 18. Wzór biznesplanu
 19. Załącznik 11a do biznesplanu Sekcja E
 20. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 21. Oświadczenie o zgodzie na zaciągniecie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 22. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 23. Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągniecie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu
 24. Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 25. Karta oceny formalnej
 26. Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 27. Karta Oceny Merytorycznej podstawowego wsparcia pomostowego
 28. Oświadczenie Uczestnika Projektu w przedmiocie braku zaległości wobec ZUS
 29. Karta Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 30. Oświadczenie o braku zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego
 31. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 32. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 33. Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego