System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

RPO WP 2014-2020

Cel projektu

Celem Projektu jest zmniejszenie liczy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej) ukierunkowanych na zatrudnienie lub inne formy aktywności zawodowej.  

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska i  ich rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • imigranci i reemigranci,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych.
 • osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym (preferowane do udziału w projekcie są osoby korzystające ze wsparcia PO Pomoc Żywnościowa).

Nasza oferta

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Projekt jest realizowany na terenie całego miasta Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic / obszarów o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym obszary rewitalizowane  i zdegradowane).

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zaprasza do udziału w Projekcie w szczególności mieszkańców następujących dzielnic Gdańska:  Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie oraz Wyspa Sobieszewska.

Zakres wsparcia

 1. WSZECHSTRONNA DIAGNOZA I OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI
 2. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 3. PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE
 4. SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE (stypendium, zwrot kosztów dojazdu)
 5. STAŻE ZAWODOWE (badanie lekarza medycyny pracy, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu)
 6. POŚREDNICTWO PRACY
 7. ASYSTENTURA INDYWIDUALNA
 8. DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE I GRUPOWE
 9. DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 10. WSPARCIE ŚRODOWISKOWE ANIMATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
 11. TRENING SKUTECZOŚCI OSOBISTEJ
 12. DOFINANSOWANIE DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OSOBY ZALEŻNEJ.

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma indywidualne wsparcie Asystenta.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż, dofinansowanie do opieki nad dziećmi do lat 7 lub osoby zależnej.

Dodatkowe

Projektem zostanie objętych łącznie 408 osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt realizowany będzie międzysektorowo, zgodnie z polityką społeczną miasta (pomoc społeczna, rynek pracy, edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo).

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku obejmie wsparciem 65 osób, w szczególności z następujących dzielnic Gdańska:  Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 09.2021 r. do 06.2023 r.

Zgłoszenia do projektu

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

Dokumenty:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 5 183 822,59 zł