Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – III edycja

PO WER 2014-2020

Celem Projektu „Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – III EDYCJA” jest aktywizacja zawodowa 30 osób (w tym min. 15% osób z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat, należących do następujących grup: 20 osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz 10 osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z następujących powiatów województwa pomorskiego: Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot oraz powiat gdański, prowadząca do ich zatrudnienia/samozatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
Planowane efekty realizacji Projektu:
• uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 21 osób oraz uzyskanie kompetencji po opuszczeniu programu przez 27 osób;
• podjęcie efektywnego zatrudnienia przez:
• 42% osób biernych zawodowo w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci), objętych wsparciem w projekcie,
• 57% osób biernych zawodowo (poza osobami w najtrudniejszej sytuacji) objętych wsparciem w projekcie;
• poprawę sytuacji na rynku pracy w ramach efektywności zawodowej u 27% osób pracujących objętych wsparciem w projekcie;
Nasza oferta:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Edukacją IT Sławomir Malec.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z następujących powiatów województwa pomorskiego: Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot oraz powiat gdański.
Zakres wsparcia:
• Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania
• Grupowe Poradnictwo Zawodowe
• Szkolenia: Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB oraz Certyfikowany programista w języku JavaScript
• Płatne staże zawodowe
• Pośrednictwo pracy
Szkolenia:
• Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB wraz z egzaminem zewnętrznym ISTQB Certified Tester Foundation Level, warunkującym uzyskanie Certyfikatu: ISTQB Certified Tester Foundation level;
• Certyfikowany programista w języku JavaScript wraz z egzaminem zewnętrznym Microsoft Technology Associate Exam 98-382 warunkującym uzyskanie Certyfikatu: Software Development Fundamentals: Microsoft Technology Associate Exam 98-382.
Staże zawodowe w wymiarze 3- 5 miesięcy, będą ściśle dostosowane do specyfiki zawodu Programisty/Testera.
Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i egzaminy, zwrot kosztów dojazdu na staż, dofinansowanie opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz pomoc Asystenta osoby z niepełnosprawnościami.
Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w okresie 01-03.2020.
Zgłoszenia do projektu:
Aby wziąć udział w rekrutacji należy
• wypełnić oraz dostarczyć do biura Projektu
Formularz zgłoszeniowy (zostanie opublikowany w dniu 09.01.2020)
• Oświadczenie o specjalnych potrzebach kandydata (zostanie opublikowany w dniu 09.01.2020)

lub
• zadzwonić pod numer tel. 58 350 51 40
• wysłać maila na adres:
• zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
Uwaga!
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Java – edycja II (zostanie opublikowany w dniu 09.01.2020)

Pozostałe dokumenty:

(dostępne już wkrótce)
Harmonogramy realizacji poszczególnych zadań projektowych:

(dostępne już wkrótce)
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wartość projektu: 550 118,75 zł

Kwota dofinansowania: 522 612,75 zł