Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – II edycja

PO WER 2014-2020

Celem Projektu

„Młodzi programiści na podbój rynku pracy! – II edycja” jest aktywizacja zawodowa 30 osób, w tym min. 15% osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) z woj. pomorskiego prowadząca do ich zatrudnienia/samozatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 do 05.07.2019.

Planowane efekty realizacji Projektu:

 • uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 23 osoby poniżej 30 roku życia;
 • podjęcie efektywnego zatrudnienia przez 39% osób w najtrudniejszej sytuacji objętych wsparciem w projekcie oraz przez 54% osób bez pracy (poza osobami w najtrudniejszej sytuacji) objętych wsparciem w projekcie;
 • wzrost samooceny wartości i atrakcyjności na rynku pracy przez 30 osób;
 • utrwalenie podczas staży zawodowych zdobytych w projekcie umiejętności przez 28 osób.
 • Nasza oferta:

  Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Edukacją IT Sławomir Malec.

  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) z woj. pomorskiego.Zakres wsparcia:

  1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania
  2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe
  3. Szkolenia: Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB oraz Certyfikowany programista w języku Java
  4. Płatne staże zawodowe
  5. Pośrednictwo pracy

  Szkolenia:

  1. Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQBprzygotowuje do egzaminu zewnętrznego ISTQB Certified Tester Foundation Level, warunkującego uzyskanie Certyfikatu:ISTQB Certified Tester Foundation level;
  2. Certyfikowany programista w języku Javaprzygotowuje do egzaminu zewnętrznego 1ZO-803 warunkującego uzyskanie Certyfikatu: Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer Z0-808

  Staże zawodowe w wymiarze 5 miesięcy,będą ściśle dostosowane do specyfiki zawodu Programisty/Testera.

  Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i egzaminy oraz dojazdy na staż.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja prowadzona jest w okresie 01.01.2019 do 31.05.2019

  Zgłoszenia do projeku:

  Aby wziąć udział w rekrutacji należy

  lub

  • zadzwonić pod numer tel. 58 350 51 40
  • wysłać maila na adres:
  • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00

  Uwaga!

  Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z Regulamin rekrutacji i udzialu w Projekcie Java – edycja II

  Pozostałe dokumenty


  Umowa-uczestnictwa-w-Projekcie (6)


  Deklaracja uczestnictwa


  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów


  Oświadczenie Uczestnika


  Procedura zwrotu kosztów dojazdu

  Harmonogramy realizacji poszczególnych zadań projektowych:

  1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania oraz Grupowe Poradnictwo Zawodowe: SHW 05-2019 01

  2. Szkolenia: Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB oraz Certyfikowany programista w języku Java: SHW-05-2019 02

  Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Wartość projektu: 550 618,75 zł

  Kwota dofinansowania: 523 087,81 zł

  Galeria projektu

  Szkolenie JAVA

  Szkolenie Tester