Pomorska Aktywność Zawodowa

Plakat projektu Pomorska Aktywność ZawodowaCel projektu

Pomorska Aktywność Zawodowa to projekt dla osób pracujących, ukierunkowany na poprawę sytuacji na rynku pracy 470 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Projekt nie oferuje wsparcia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Nasza oferta

Projekt realizowany jest od 2017-06-01 do 2019-05-31 na terenie całego województwa pomorskiego. Liderem projektu jest Róg Spółka jawna Consulting & Business Training z Dębicy, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość jest partnerem projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby w wieku 25+ – będą stanowiły 80% grupy docelowej (376 osób),
  • osoby w wieku 50+  – będą stanowiły 20% grupy docelowej (94 osoby),
  • kobiety – będą stanowiły 40% grupy docelowej (188 osób),
  • osoby niepełnosprawne – będą stanowiły 5% grupy docelowej  (24 osoby),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne) – będą stanowiły 60% całej grupy docelowej (282 osoby), w tym osoby w wieku 25+ z niskimi kwalifikacjami (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne) – będą stanowiły co najmniej 226 osób.

Zakres wsparcia

W ramach Projektu Pomorska Aktywność Zawodowa realizowane są następujące formy wsparcia Uczestników/czek Projektu:

  1. Kurs zawodowy/szkolenie wraz z egzaminem – (na 1 uczestnika przypada 1 kurs/szkolenie w ramach projektu) dofinansowany w 95% wartości danego kursu/szkolenia i egzaminu.
  2. Analiza potrzeb szkoleniowych – bezpłatnie.

Oferta kursów/szkoleń jest otwarta,  obecnie preferujemy takie szkolenia jak: Logistyk/Spedytor, Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista HR. Kursy/szkolenia zawodowe  kończą się egzaminem zewnętrznym, w wyniku którego uczestnik otrzymuje Certyfikat lub inny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji,  dokument ten jest rozpoznawalny i uznawany w danym  sektorze lub branży.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Róg Sp.j. Consulting & Business Training – Biuro Projektu: ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo.

Dokumenty rekrutacyjne można składać również w biurze Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku  – na ul. Piekarniczej 12A, Gdańsk.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu uzyskać można również pod numerem telefonu (58) 350 51 40

Zgłoszenia do projektu

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się, wypełnić i dostarczyć poniższe dokumenty:

Uwaga!

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach działania 5.5 Kształcenie Ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.