Rekrutacja na stanowisko „Asystent wsparcia uczestników projektu”

Poszukiwana osoba na stanowisko „Asystent wsparcia uczestników projektu” do projektów 6.1„Aktywna Integracja” i 6.2 „Usługi Społeczne”, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Asystent wsparcia uczestników projektu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, m.in.:

 1. Rekrutacja do projektu rodzin i osób wymagających wparcia, we współpracy z animatorem i specjalistą ds. wsparcia.
 2. Towarzyszenie i wspieranie uczestników projektu w powrocie/wejściu na rynek pracy, odzyskiwaniu samodzielności życiowej lub poprawie jakości życia  (w oparciu o diagnozę i indywidualny plan).
 3. Towarzyszenie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, motywowanie i dopingowanie do podejmowania działań mających na celu poprawę̨ i zmianę̨ sytuacji życiowej.
 4. Monitorowanie postępów  w realizacji przez uczestników projektu ścieżki reintegracji oraz monitorowanie zatrudnienia.
 5. Współpraca ze specjalistą ds. wsparcia, animatorem oraz innymi osobami pracującymi przy realizacji projektu.
 6. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji ze specjalistą ds. wsparcia i animatorem społecznym.
 7. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 8. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 9. Wspieranie aktywności społecznej rodzin, we współpracy z animatorem społeczności lokalnej.
 10. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 11. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, we współpracy z doradcą zawodowym.
 12. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny.

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/KOMPETENCJE 

1.    Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe.
2.    Preferowane doświadczenie w działaniach/projektach społecznych lub  aktywizujących/wolontariacie.
3.    Znajomość lokalnego środowiska.
4.    Łatwość nawiązywania kontaktów.
5.    Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.
6.    Kreatywność.
7.    Biegła obsługa komputera.

Oferty zawierające CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z Rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)” prosimy składać na adres mailowy:  , tel. 58 350 51 40, 796 704 709