Bez problemu nie ma projektu

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” realizuje projekty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Specjalizujemy się w usługach informacyjnych, doradczych i szkoleniowych. Można śmiało powiedzieć, że uwalniamy skutecznie przedsiębiorczość od 1995 roku, ale nie tylko – wychodzimy również naprzeciw problemom społecznym, takim jak ubóstwo, bezrobocie czy wykluczenie społeczne. Wiedzę o problemach społecznych, jego przyczynach, skutkach, skali, itd. czerpiemy ze źródeł zewnętrznych, jak wyniki badań czy statystyki, ale też z własnej wiedzy – z obserwacji, doświadczeń, doświadczeń naszych partnerów. Rok temu przystąpiliśmy do realizacji projektów aktywizacyjnych realizowanych w ramach Metropolitarnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku (Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Prace na projektem trwały nieprzerwanie dwa lata, za nami mnóstwo spotkań, konsultacji, poprawek, pomysłów, ale wysiłek nasz i naszych partnerów nie poszedł na marne.

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz lokalnych społeczności, takimi jak: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej, realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii i społecznej.

logo Centrum Aktywizacji Społecznej STOGIWychodząc więc naprzeciw problemom szczególnej grupy naszych klientów 1 marca 2017 r. utworzone zostało Centrum Aktywizacji Społecznej Stogi, które jest integralną częścią realizacji w/w projektów aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Za nami 12 miesięcy istnienia i ciężkiej pracy Centrum Aktywizacji Społecznej na Stogach. Nasz zespół z miesiąca na miesiąc powiększa się coraz bardziej, prócz asystentów wsparcia rodziny, animatorów społeczności lokalnej, specjalistów do spraw wsparcia, specjalisty ds. wolontariatu, którzy są od samego początku realizacji projektów aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku, są z nami również psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, prawnik, trener zajęć muzycznych, trener zajęć z ceramiki, trener szkoły dla rodziców i dzieci, oraz trener zajęć z robotyki a od lutego br. współpracują z nami korepetytorzy języka polskiego i matematyki oraz trener sportowy. Armia specjalistów! Imponujące prawda?! Ale to nie wszystko, czym dysponujemy – prócz zaplecza specjalistów i zajęć różnego rodzaju, mamy do zaoferowania naszym klientom atrakcyjne certyfikowane kursy i szkolenia, dobrze płatne staże oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia adekwatnego do posiadanych kwalifikacji, umiejętności i oczekiwań zawodowych. Każda rodzina jest pod opieką tzw. asystentów wsparcia rodziny, którzy potoczne w środowisku lokalnym nazywani są aniołami stróżami – i może coś w tym jest. Asystenci to osoby, które towarzyszą swoim podopiecznym, pomagają im, wspierają ale nie wyręczają ich, pracują tak, aby w przyszłości mogli oni samodzielnie pokonywać trudności życiowe. Ponadto każdy z uczestników po przejściu przez wszechstronną, wieloetapową diagnozę jest objęty indywidualnie dobraną ścieżką wsparcia, którą można porównać do garnituru szytego na miarę.

Po roku działalności mamy swoje większe i mniejsze sukcesy. Pomagamy ludziom wyjść na prostą, wskazujemy, jak to zrobić, pracujemy czasami na 200%, ale widząc efekty naszej pracy wiemy, że to, co robimy, przynosi oczekiwane rezultaty, choć czasami wcale nie jest łatwo. Każdy problem ma swoje przyczyny i to od ich usunięcia, czy złagodzenia zależy sukces działań nastawionych na rozwiązanie problemu. Bez poznania przyczyn problemu i bez odniesienia się do nich nie mamy szans na osiągnięcie trwałego sukcesu, a na tym nam najbardziej zależy – na trwałym efekcie naszych działań. obrazek przedstawia dorosłych podczas zajęćAle początki nie były łatwe – musieliśmy zaistnieć w środowisku, a co najważniejsze przekonać społeczność lokalną, że jesteśmy dla nich i działamy dla ich dobra. Tutaj bardzo duża rolę odegrali nasi animatorzy społeczności lokalnych. Zanim powiemy kilka słów o naszych animatorach, warto zatrzymać się na pojęciu animacji. Animacja jest niezbędna, gdy chcemy wspólnie z partnerami wypracować jakieś stanowisko. To proces, który składa się z kilku  etapów, ale niewątpliwe tym najważniejszym dla nas był etap przygotowania – etap, który polegał na nawiązywania relacji pomiędzy animatorem a jakże zamkniętą społecznością lokalną w środowisku objętym zakresem naszego działania. obrazek przedstawia dzieci podczas zajęćEtap, podczas którego zadaniem animatora jest zdobyć zaufanie ludzi i dać się poznać z jak najlepszej strony. Dlatego, aby móc osiągnąć założenie cele projektowe, animatorem społeczności lokalnych nie może być przypadkowa osoba. Animator musi posiadać pewne cechy osobowości, które pociągają innych do działania. To osoba, która mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do działania, jest wiarygodna, empatyczna. Osoba, która wzbudza zaufanie, a jednocześnie pobudza, motywuje i mobilizuje ludzi oraz całe środowisko do działania, podtrzymując wypracowane już relacje. Dlatego nasi animatorzy to praktycy, którzy poprzez umiejętne wykorzystanie dostępnych technik, narzędzi oraz motywację i edukację, cały czas podtrzymują oraz inicjują organizowanie się członków społeczności w celu samodzielnego zaspokojenia ich potrzeb.

obrazek pokazuje piramidę potrzebTo właśnie potrzeby, obok uczuć i motywacji należą do mechanizmów regulujących zachowanie człowieka. Niezabezpieczenie zwłaszcza tych podstawowych potrzeb doprowadza do powstawiana problemu, jakim jest wykluczenie społeczne.

Wykluczeniu społecznemu podlegają osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Wykluczenie społeczne to zjawisko złożone wieloaspektowe, wymagające zintegrowanych podejść i działań tak na gruncie teorii, jak i praktyki, dlatego odpowiedzią na potrzeby i otaczające nas problemy społeczne środowiska jest przystąpienie Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” do realizacji projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – mechanizm ZIT (Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Aktywacji Społecznej Stogi. Siedziba CAS Stogi mieści się przy ul. Hożej 14 w Gdańsku.